Objednávku je třeba zadat nejméně 24 hodin před požadovaným dodáním.

Obchodní podmínky

Internetové stránky a e-shop Lahůdky U zlaté rybky na adrese www.lahudkyuzlaterybky.cz provozuje Miloslav Císařovský, IČ 65969928, se sídlem třída Národní svobody 146/21, Písek, 39701.

Všeobecná ustanovení

Objednávku je třeba zadat nejméně 24 hodin před požadovaným dodáním. 

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
  • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
  • zboží s přípustnou hmotnostní odchylkou ± 10 % z váhy objednaného zboží v případě, že se jedná o vážené zboží.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Zboží lze objednat osobní, telefonickou či elektronickou objednávkou. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: druh a množství zboží, místo vyzvednutí/dodání a identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, telefonní spojení, adresa vyzvednutí/dodání), případně identifikační údaje přejímající osoby, nebude-li zboží převzato kupujícím. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Objednávku je třeba zadat nejméně 24 hodin před požadovaným dodáním.

Objednávku lze stornovat nejpozději 24 hodin před termínem dodání. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především nákladů spojených s výrobou a expedicí zboží.

Objednávku alkoholických nápojů je oprávněn učinit pouze osoba starší 18 let. Při převzetí zboží může být kupující nebo osoba přejímající objednané zboží požádána o předložení občanského průkazu k prokázání splnění této podmínky.

Cena a platební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude kupujícím uhrazena při převzetí zboží, a to v hotovosti, kartou, nebo vystavením faktury.

Faktura vystavená na základě objednávky mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Prodávající není odpovědný za zdržení předání zboží kupujícímu z důvodu chybné objednávky či jeho nepřítomnosti na adrese uvedené v objednávce. V případě nepřítomnosti kupujícího může prodávající po dohodě zanechat zboží u náhradního příjemce nebo bude k vyzvednutí v obchodě prodávajícího.

Rozvoz zboží

Zajišťujeme rozvoz objednaného zboží na území města Písku. Rozvoz provádíme v pracovní době od 9.00 do 11.00 hod.

Cena dopravy zdarma, extra rozvoz mimo běžné hodiny rozvozu činí 90 Kč.

Záruka

Na naše výrobky poskytujeme záruku 24 hodin. Výrobky musí být skladovány při teplotě do +5 °C.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 občanského zákoníku má kupující možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se však nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Při odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 53 občanského zákoníku, má kupující právo na vrácení zboží za předpokladu, že je zboží vráceno zpět nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Kupující je povinen o odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího e-mailovou zprávou nebo písemně, uvést datum objednávky a cenu zboží, kterou požaduje vrátit. Kupující je dále povinen doručit zboží do reklamačního místa (tj. adresa sídla prodávajícího) a uhradit poplatky spojené s dodáním zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží obdrží kupující zpět peníze za vrácené zboží při jeho předání v reklamačním místě. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní data, která kupující uvede v objednávce, slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky a dodávky. Osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě ani jinak použita bez souhlasu nositelů těchto dat, vyjma realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží kupujícímu. Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány/zpřístupněny jiným subjektům ke zpracování pouze v případě, že nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.). Kompletní přehled problematiky ochrany osobních údajů je uveden v Informační povinnost pro zákazníky a potenciální zákazníky, která je umístěna webových stránkách našeho eshopu. Za účelem uplatnění svých práv může Subjekt údajů kontaktovat Společnost písemně na adrese jejího sídla nebo na e-mailové adrese: milacis@seznam.cz Tímto byl Subjekt údajů poučen o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 – 22 Nařízení.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím nebo v den zadání telefonické objednávky prodávajícímu.

Odesláním elektronické objednávky nebo zadáním telefonické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání/zadání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží (včetně případných dopravních nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce v den odeslání/zadání objednávky. Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastnící se dohodnuli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (je-li kupující konečným spotřebitelem) a obchodním zákoníkem (je-li kupující osoba používající zboží pro podnikání), v platném znění.

EET – informační povinnost poplatníka od 1.3.2017

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2023